Creative Manager/ Creative Director

Posted: Jun 13, 2020

A. MÔ T? CÔNG VI?C:

 • Nh?n brief d? án t? team Account/t? khách hàng.
 • Làm vi?c v?i Account/Copywriter/Planner phát tri?n các ý t??ng sáng t?o và tri?n khai th?c thi các d? án ???c phân công.
 • Làm vi?c sát sao, t? v?n ý t??ng, Key Visual, ??nh h??ng rõ ràng cho các b?n thi?t k? trong team cho team Creative và Thi?t K?.
 • Ph? trách sáng t?o các m?u thi?t k? theo yêu c?u c?a Ban Giám ??c.
 • Ch?u trách nhi?m chính trong vi?c ki?m soát ch?t l??ng các thành ph?m thi?t k? c?a team Creative.
 • H? tr? BG? trong vi?c ?ào t?o và phát tri?n nhân s? team Creative.
 • Duy trì m?i quan h? và giao ti?p t?t trong n?i b? team và v?i các team còn l?i trong công ty.
 • Báo cáo công vi?c hàng tu?n cho Giám ??c ?i?u hành.
 • C?p nh?t các xu h??ng m?i c?a ngành cho team và Ban Giám ??c.
 • Các công vi?c khác do Giám ??c ?i?u hành phân công.

B. YÊU C?U:

1/ Yêu c?u công vi?c:

 • N?m v?ng k? n?ng thi?t k? 3D và 2D.
 • Có ít nh?t 3-4 n?m kinh nghi?m ? v? trí t??ng ???ng trong công ty event agency.
 • Nhi?t huy?t, sáng t?o, có gu th?m m? và kh? n?ng th?u hi?u khách hàng.
 • Có ki?n th?c sâu r?ng và c?p nh?t th??ng xuyên ngh? thu?t nhi?p ?nh, thi?t k? ?? h?a, d?ng phim, ki?n trúc, thi?t k? n?i th?t và thi?t k? s?.
 • Có kh? n?ng làm vi?c d??i áp l?c cao.
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm t?t, luôn n? l?c h? tr? team hoàn t?t các công vi?c ?úng yêu c?u và th?i h?n.
 • Có óc t? ch?c và kh? n?ng qu?n lý th?i gian t?t.
 • X? lý hi?u qu? nhi?u d? án khác nhau cùng m?t lúc.

2/ Yêu c?u chung:

 • T?t nghi?p ??i H?c, Cao ??ng chuyên ngành Thi?t k?, M? Thu?t
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m 3D Max/ Sketch upAdobe IllustratorAdobe Photoshop và ph?n m?m v?n phòng Powerpoint, Word.
 • Ti?ng Anh c? b?n (??c, vi?t), giao ti?p và thuy?t trình b?ng ti?ng Anh là m?t l?i th?.

C. CH? ?? L?M VI?C V? THU NH?P:

 • Gi? làm vi?c: 8:30 ??n 17:30, t? th? Hai ??n th? Sáu, làm thêm gi? theo yêu c?u công vi?c.
 • Ch? ?? khám s?c kho? ??nh k? và Du l?ch hàng n?m.
 • ?óng BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh c?a B? lu?t lao ??ng.
 • M?c l??ng c?nh tranh và th??ng cu?i n?m theo k?t qu? kinh doanh.
 • Môi tr??ng làm vi?c thân thi?n, v?i ??i ng? nhân viên tr? và n?ng ??ng.

D. N?P ??N XIN VI?C:

N?u các b?n ho?c b?n bè, ng??i thân quan tâm ??n các v? trí Creative Manager và có mong mu?n ??ng vào hàng ng? n?ng ??ng và sáng t?o, vui lòng g?i h? s? xin vi?c b?ng Ti?ng Vi?t /Ti?ng Anh và portfolio cho chúng tôi v? ??a ch? email: [email protected]

More Information

Source: Behance


More Opportunities: