Grafik Tasar?mc?

Posted: May 4, 2021

Ajans?m?z bünyesinde taraf?m?za iletilecek tüm grafik tasar?m çal??malar?n?n yap?lmas?, i? takibi, mü?teri görü?meleri ve d?? kaynak mü?teri portallar?n?n kullan?m? konusunda ekip arakda?? ar?yoruz. 

Adobe Photoshop (ileri seviye)

Adobe Illustrator (ileri seviye)

Adobe After Effects (Orta Seviye)

Adobe Premier - opsiyonle

Mac sistemleri

Sosyal Medya platfromlar?n?n kullan?m?

ADwords - Facebook Adv  (opsiyonel)

?zmir'de ikamet eden.

Wix - Armut - Edvido platformlar?na hakim

 

20 - 30 ya? aras? bayan arkada?lar?n ba?vurular?n? bekliyoruz.

More Information

Source: Behance


More Opportunities: