Grafik tasar?mc?, Sosyal medya içerik üreticisi

Posted: Jan 18, 2023

Dijital ajans?m?zda kurumsal kimlik ve sosyal medya içeri?i haz?rlayacak Grafiker aray???m?z bulunmaktad?r. Maa? yeterlili?e ve tecrübeye göre belirlenecektir. Haftada 6 gün, 09:30 - 18:00 saatleri aras?nda çal???lmaktad?r. Detayl? bilgi için ileti?ime geçebilirsiniz.


Aran?lan Nitelikler

- A? ve PS programlar?na iyi derecede hakim olan,

- Alan?nda tecrübeli,

- Tak?m çal??mas?na yatk?n,

- Bodrum'da ikamet etme sorunu olmayan adaylar?n ba?vurular?n? bekliyoruz.

More Information

Source: Behance


More Opportunities: