Graphics Designer

Posted: Jun 29, 2020

Funfit II to Zielonogórska, nowoczesna firma z bran?y fitness która w zwi?zku z dynamicznym rozwojem, poszukuje ambitnej osoby na stanowisko GRAFIK.

 

Miejsce pracy: Zielona Góra - Sulechowska 41 [G?ówne biuro sieci]

Mo?liwo?? pracy zdalnej? Nie. Prosimy o nie przesy?anie propozycji odno?nie pracy zdalnej.

 

Zatrudnimy osoby z mega energi?, pasj?. Pozytywnie nastawione do ludzi i ?ycia! Ambitne i zdeterminowane na sukces! 

Oferujemy prac? w m?odym i rozwijaj?cym si? zespole - zespó? marketingu liczy zaledwie 3 osoby. B?dziesz mia? znacz?cy wp?yw na projektowanie kampanii marketingowych. Mo?liwo?? uczestniczenia w imprezach bran?owych, du?a swoboda i decyzyjno?? w pracy. 

 

Praca menad?era w naszej sieci Funfit II daje olbrzymie mo?liwo?ci rozwojowe, w zakresie, marketingu, sprzeda?y, obs?ugi klienta. 

 

Wymagania:

 

 • Co najmniej roczne do?wiadczenie pracy jako grafik komputerowy.
 • dobrej znajomo?ci ?rodowiska Adobe CC (przede wszystkim Photoshop, InDesign, Illustrator)
 • mile widziana obs?uga programu Adobe Premiere;
 • kreatywno?ci, poczucia estetyki, oryginalno?ci i zaanga?owania przy realizacji powierzonych zada?;
 • samodzielno?ci, dok?adno?ci oraz bardzo dobrej organizacji pracy;

 

Oferujemy:

 

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjny system premiowy uzale?niony od wyników kampanii.
 • Umow? o prac? lub samozatrudnienie
 • Liczne szkolenia wewn?trzne oraz zewn?trzne
 • Mo?liwo?? rozwoju, wewn?trzna ?cie?ka kariery
 • I wiele innych smile

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesy?anie aplikacji klikaj?c w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez FUNFIT II Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".

Jednocze?nie wyra?am zgod? na przetwarzanie przez og?oszeniodawc? moich danych osobowych na potrzeby przysz?ych rekrutacji.

 

Informujemy, ?e Administratorem danych jest FUNFIT II Sp. z o.o. z siedzib? we Wroc?awiu przy al. ?l?skiej 1. Dane zbierane s? dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie okre?lonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowi?zkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

More Information

Source: Behance


More Opportunities: