Görsel ?leti?im Tasar?mc?s?

Posted: Nov 24, 2021

Kreatif fikirleri, 2 Boyutlu yarat?c? görsellere dönü?türmekten keyif al?yorsan, ilustrasyon, fotomanipülasyon, kompozisyon konusunda tutkuluysan ve harika bir Grafik Tasar?mc? veya Görsel ?leti?im Tasar?mc?s? oldu?unu dü?ünüyorsan, bu rol tam sana göre! 


Ba?vurunla, Çilek Kreatif Tasar?m ekibi içindeki yerini alabilirsin. smile

 

Senden ne bekliyoruz?

  • Seçkin üniversitelerinin Görsel ?leti?im Tasar?m? veya ?leti?im Tasar?m? bölümlerinden mezun olman?,
  • Tasar?m bütünlü?ü, UX prensipleri, sayfa düzeni, sayfa yerle?imi, bask? haz?rl?k, bask? teknikleri, renk ayr?m?, simetri, oran ve görsellik konular?nda bilgi sahibi olman?,
  • Illustrator, Figma, Photoshop, Indesign programlar?n? iyi derecede kullanabilmeni
  • Tüm yarat?c? fikir, tasar?m ve uygulama süreçlerinde güncel yollar ve yöntemler izlemeni

 

''Olsa güzel olur!''

  • Elma logosu hayat?n?n bir parças?ysa
  • Tasar?m konusunda dünyan?n herhangi bir yerinde yaz?lan bir makaleyi, ya?anan bir geli?meyi takip edecek ve bizimle payla?acak kadar ?ngilizcen biliyorsan
  • Çoklu projelerde bulunmu? ve bu projeler aras?nda kaybolmam??san, bizim için iyi olur

 

Sorumluluklar?n neler?

  • ?irketin görsel ileti?im faaliyetleri çerçevesinde yurt içi ve yurt d???nda kullan?lan tüm görsel tasar?m (bas?l?/dijital) çal??malar?n?n haz?rlanmas? ve teknik uygulamalar?n?n yap?lmas?.
  • Dijital kanallarda kullan?lmak üzere ihtiyaç duyulan grafik görsellerinin (kreatifler, videolar ve gifler) haz?rlanmas?.
  • ?htiyaç duyulan bas?l? görsel ö?elerin tasar?mlar?n?n haz?rlan?lmas? ve tamamlanm?? i?lerin teknik kontrollerinin yap?larak bask?ya gönderilmesi.

 

Ba?vurunu Behance profilinle veya Portfolyonla birlikte [email protected] adresine iletmeni ve aram?za kat?lma heyecan?n? bizlerle payla?man? bekliyoruz. smile

More Information

Source: Behance


More Opportunities: