Illustrator

Posted: Sep 20, 2022

Công ty thi?p popup Papercrush (Papercrush.de - ??c) c?n tuy?n 


V? trí công vi?c:

 • Minh ho? (illustrator) cho các s?n ph?m thi?p popup. 
 • Report cho Line Manager và Founder.

M?c l??ng: 700 - 1000 USD

Mô t? công vi?c:

 • Full-time remote.T? ch? v? th?i gian và ??a ?i?m làm vi?c.Trao ??i công vi?c thông qua Slack.
 • Phác th?o các ý t??ng khác nhau cho s?n ph?m thi?p d?a trên brief ???c giao. 
 • Nh?n file c?u trúc t? 3D Designers và v? phát tri?n thành b? assets dùng ?? ráp thi?p. 
 • H? tr? 3D Designers v?i các project c?n thay ??i chi ti?t minh ho?.
 • Thay ??i và ch?nh s?a project t?i khi hoàn thi?n
 • Teamwork, th?o lu?n, ?? xu?t các ý t??ng, concept m?i. 

Yêu c?u ?ng viên

 • Tinh th?n k? lu?t và làm vi?c ??c l?p. Có kh? n?ng qu?n lý th?i gian t?t.
 • M?t portfolio m?nh v? minh ho? v?i phong cách minh ho? t??i sáng, có th? m?nh v? màu s?c.
 • Thành th?o s? d?ng các ph?n m?m chuyên cho thi?t k? 2D (Photoshop, Illustrator).
 • Có kh? n?ng graphic design là m?t l?i th?. 
 • Kh? n?ng ti?ng Anh t?t là m?t l?i th?.
 • T? m?, yêu thích ?? handmade là m?t ?i?m c?ng.


More Information

Source: Behance


More Opportunities: