UI Designer

Posted: Dec 3, 2019

Tasar?m programlar?na hakim. En az 4 y?l deneyimli. Interaktif i?lere merakl? ve mümkünse interaktif tasar?mlar yapm??. 

Tasar?m? bir i? olarak gören de?il hobi olarak gören. Tasar?m yapmaktan keyif alan. Disiplinler aras? çal??malara ilgili. Renk teorisinden anlayan, kadraj kurabilen, hayal görebilen ve gördü?ü hayali hayata geçirmek için inatla çal??an ve birlikte temeli ve dayana?? olan hayaller kurup üretebilece?imiz ekip arkada?? ar?yoruz. 

 Umar?m buluruz:)

More Information

Source: Behance


More Opportunities: