UI/UX Designer

Posted: Nov 18, 2022

Szukasz roli, która wi??e si? z du?? odpowiedzialno?ci? i zaanga?owaniem w du?ych projektach?

Mo?esz do??czy? do zespo?u zajmuj?cego si? projektami na najwy?szym poziomie Web developmentu.

Jeste?my Start-upem The Eternals (eternals.agency).

Nasz? prac? jest dostarczanie rozwi?za? no-code, low-code. Rozwijamy i s?uchamy potrzeb naszych klientów, którzy przychodz? po rozwi?zania w ?wiecie cyfrowym.


Wymagania:

? masz co najmniej 2 lata do?wiadczenie jako projektant/-ka UX/UI,

? masz wiedz? z zakresu szeroko rozumianego projektowania UX

? znasz Figme i/lub Adobe XD

? masz do?wiadczenie w tworzeniu grafik, layoutów stron, design systemów

? masz do?wiadczenie we wspó?pracy z "biznesem" i programistami

? jeste? dociekliwa/-y i nie boisz si? rozmawia? z u?ytkownikami/klientami

? jeste? samodzielny, dobrze zorganizowany i dok?adny

? masz wysokie poczucie estetyki


Dodatkowy atut:

znajomo?? narz?dzi no-code, low-code.


Oferujemy:

? D?ugofalow? wspó?prac? opart? o nasze warto?ci: edukacja, partnerstwo i odpowiedzialno??,

? Prac? w projektach dedykowanych dla najwi?kszych marek na ?wiecie, w tym z sektora finansowego i telekomunikacyjnego,

? Mo?liwo?? wymiany do?wiadcze? w mi?dzynarodowym ?rodowisku i rozwoju w projektach realizowanych w Polsce i zagranic?,

? Prac? w nowoczesnym ?rodowisku z innowacyjnymi technologiami,

? Elastyczne godziny pracy,

? Praca 100% zdalna,

Jako Designer mo?esz spodziewa? si? konkurencyjnego wynagrodzenia (do 15ty?/miesi?c).

Aplikuj ju? dzi?!

Wy?lij nam swoje portfolio lub prac?, która by?a najbardziej wymagaj?ca dla Ciebie.

[email protected]

More Information

Source: Behance


More Opportunities: