WORKSHOP CH?P ?NH TRONG STUDIO C? B?N

Posted: Nov 23, 2022

I. CHI TI?T


Gi?i thi?u v? ?èn flash studio, cách s? d?ng

Các lo?i choá, sofbox, dù

H??ng sáng c? b?n và ?o sáng

Ch? ?? ch?p trong studio

Ánh sáng ?nh chân dung, th?i trang, s?n ph?m và food c? b?n.


II. ?I?U KI?N H?C:


Có s?n studio th?c hành cho t?ng bu?i h?c

D?y th?c hành là chính ?? h?c viên n?m b?t nhanh

H?c viên ph?i có máy ?nh ?? h?c


III. TH?I L??NG:


6 bu?i

1 bu?i 2h h?c

1 bu?i/ 600k


H?C T?I:

Studio 1985 Production

L?u 2, 220/37 Nguy?n Tr?ng Tuy?n, Ph??ng 8, Phú Nhu?n, tpHCM

More Information

Source: Behance


More Opportunities: